Przetwarzanie danych osobowych – monitoring wizyjny

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w ramach monitoringu wizyjnego jest Zespół Szkół Rzemiosła (ZSR) z siedzibą w Łodzi,
  ul. Żubardzka 2, tel.: +48 42 651 78 98, e-mail: kontakt@zsr.elodz.edu.pl.
 2. Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych: tel. 509 635 153 lub
  e-mail: a.blazynski@cuwo.lodz.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie ZSR oraz ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f RODO.
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane osobom lub podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowaniausunięciaograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.
 6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolnePrzebywanie na terenie ZSR w Łodzi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 2. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie ZSR w Łodzi.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 30 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.