Przetwarzanie danych osobowych – korespondencja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Rzemiosła z siedzibą w Łodzi,
  ul. Żubardzka 2, tel.: +48 42 651 78 98, e-mail: kontakt@zsr.elodz.edu.pl
 2. Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez tel. 509 635 153 lub
  e-mail: a.blazynski@cuwo.lodz.pl
 3. Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji
  z Państwem oraz w celu, dla którego zostały nam udostępnione.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia z Państwem korespondencji na dany temat, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora przepisami prawa. W zakresie ewentualnej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy.
 5. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.
 6. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:
  • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych,
  • podmioty uprawione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowaniausunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.