Przetwarzanie danych osobowych – dane uczniów i rodziców/opiekunów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest Zespół Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi z siedzibą 91-022 Łódź, ul. Żubardzka 2, reprezentowany przez Dyrektora,
 2. Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych: tel. 509 635 153 lub e-mail: a.blazynski@cuwo.lodz.pl,
 3. Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane będą w celu:
  • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Ustawą z dnia 7 września 1991 r. – o systemie oświaty, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz ochrony mienia, poprzez zastosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny), zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • podejmowania akcji edukacyjnych oraz promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. Odbiorcą danych osobowych będą:
  • upoważnieni pracownicy w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków służbowych
  • podmiot świadczący usługi dziennika elektronicznego
  • podmiot sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami
  • organy publiczneinstytucje oraz podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Dane osobowe uczniów przetwarzane w celu:
  • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych będą przechowywane przez okres ich edukacji w Zespole Szkół Rzemiosła w Łodzi oraz archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
  • zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz ochrony mienia będą przechowywane nie dłuższej niż 3 miesiące
  • promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku szkoły, przetwarzane na podstawie zgody, będą przechowywane do momentu wycofania zgody,
 6. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści danych swoich dzieci oraz prawo do ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do ich usunięcia,
  a także prawo do cofnięcia uprzednio udzielonej zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 8. Podanie danych osobowych ucznia w celu:
  • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych jest wymogiem ustawowym,
   a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości edukacji Państwa dziecka w Zespole Szkół Rzemiosła w Łodzi
  • podejmowania akcji edukacyjnych oraz promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi jest dobrowolne, a brak zgody w tym zakresie będzie skutkował pominięciem danych dotyczących Państwa dziecka w publikowanych informacjach o sukcesach oraz wydarzeniach, w których brało udział,
 9. dane osobowe uczniów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
  w formie profilowania.